Muhasebe ve Finans Yönetimi
Muhasebe ve Finans Yönetimi
MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ BÖLÜMÜNÜN AMAÇLARI
 
Muhasebe, kullanıcıların yargıda bulunma ve karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla işletmede meydana gelen mali nitelikteki olaylar üzerinde yoğunlaşarak bunları tanıyan, ölçen ve raporlayan bir bilimdir. Finansman ise, işletmenin ihtiyaç duyduğu fonların uygun şartlarda teminini, bunların etkin bir şekilde kullanımını sağlayan ve muhasebeden aldığı bilgiler çerçevesinde işletmeyi değerlendiren bir bilimdir. Muhasebe ve finansman birimi işletmelerin vazgeçilmez bir parçasıdır. Muhasebe ve finans bilgi ve becerisine sahip uzman kişiler hem kamu idaresinin, hem işletmelerin hem de mali kurumların ayrılmaz birer öğeleridir.
Diğer taraftan son yıllarda tüm dünyada muhasebe mesleğinde yaşanan gelişmelere paralel olarak ülkemizde bazı yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bunlardan en önemlilerinden birisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, diğeri ise 2011 yılında 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (KGK)’dur. Bu kurulun amacı, uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını oluşturmak ve yayımlamak, bağımsız denetimde uygulama birliğini, gerekli güveni ve kaliteyi sağlamak, denetim standartlarını belirlemek, bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarını yetkilendirmek ve bunların faaliyetlerini denetlemek ve bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yapmaktır. Söz konusu Kurul, yayımlamış olduğu bir tebliğle kamu yararını ilgilendiren kuruluşların 1.1.2013 tarihinden itibaren finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standartlarına göre düzenleyeceklerini ve bu işletmelerin bağımsız denetim şirketlerine denetlenmeleri gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca 23.01.2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/4213 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca belirli bir işletme büyüklüğü ölçüsünü aşan işletmelerin de bağımsız denetçilerce denetlenmesi zorunlu hale gelmiştir. Hal böyle olunca Türkiye Muhasebe Standartlarının etkin uygulanabilmesi ve kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar ile belirli işletme büyüklüğünü geçen şirketlerin bağımsız denetiminin ancak iyi ve yeterli muhasebe eğitimi almış kişilerle mümkün olabileceği ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan bankacılık uygulamalarına yeni bir boyut kazandıracak olan Basel düzenlemesi ile de muhasebe ve finans mesleğinin önemi büyük ölçüde artacaktır.
Tüm bu gelişmeler ve gereksinimlerden dolayı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde açılmış bulunan Muhasebe ve Finans Yönetimi bölümünün amaçlarını şu şekilde özetleyebiliriz:
 
1. Kamu kurumları ve özel sektör işletmelerinde görev yapacak muhasebe ve finans konularında yeterli mesleki ehliyete sahip, uygulama deneyimi kazandırılmış uzman kişiler yetiştirmek,
2. Ülkemiz muhasebecilik ve finans mesleğine, ekonomik ve ticari yaşamına katkı sağlayabilecek nitelikte insan gücünü yetiştirmek ve geliştirmek,
3. Mezunlara etkin bir muhasebe ve finans teorisi eğitimi yanında, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Denetim Standartları ile bu standartlar kapsamında bağımsız denetim uygulamaları becerisi kazandırmak ve bu doğrultuda öğrencilere yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olacak uygulamalı eğitim vermek,
4. Mesleğindeki gelişmeleri küresel boyutta izleyebilecek, sahip olduğu bilgileri yaşadığı topluma ve değişen dünyaya yansıtabilecek güçte yöneticiler yetiştirmektir.
 
Adres : Erciyes Üniversitesi Merkez Kampüs
Telefon : 0-352-207-6666,43500 0-352-438-0664
Faks : 0-352-438-0665
Öğrenci İşleri : 0-352-207-6666,10500
E-Posta : ubfkayseri.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu