Sık Sorulan Sorular

SIK SORULAN SORULAR

-Harcımı nasıl yatırabilirim? 

Türkiye’nin  her  yerindeki  Halk  Bankası  şubelerinden  herhangi  birisine  gidip  10  haneli  öğrenci numaranızı  söyleyerek  veya  Halk  İnternet  Bankacılığını  kullanarak  veya  Halk  Paramatik’lerini kullanarak harcınızı yatırabilirsiniz.

-Akademik başarı not ortalaması nasıl hesaplanır?

Öğrencilerin genel not ortalamaları aşağıdaki şekilde belirlenir;

  1.  Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puanı, o dersin yerel kredisi ile o dersin başarı notu katsayısının çarpımıdır. Genel not ortalaması, alınan bütün derslerin ağırlıklı puan toplamının, derslerin yerel kredileri toplamına bölünmesiyle bulunur. Elde edilen ortalama virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir.
  2. Genel not ortalamasına dahil edilmeyecek dersler Senatoca belirlenir. Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Beden Eğitimi veya Güzel Sanatlar derslerinin genel not ortalamasına katılmadığı durumlarda, bu derslerden başarılı olmak için en az CC notunu almak gerekir. (Erciyes Üniversitesi Ön Lisans Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği madde 21)

-Bir dersi birden fazla öğretim üyesi veriyorsa ders izleme programını hangi öğretim üyesi hazırlar?

Derslerin  birden  fazla  öğretim  elemanı  tarafından  verildiği  durumlarda  ilgili  birim  yöneticisi  ders izleme  programlarının  hazırlanması,  sınavların  ve  değerlendirmelerin  ortak  yapılması  ve  sınav sonuçlarının  akademik  takvime  uygun  olarak  ilan  edilmesi  hususunda  dersi  veren  öğretim elemanlarından birini koordinatör olarak görevlendirir.

-Bir dersin başarı notunun dönüştürüldüğü harfli başarı notu ve başarı katsayısı nedir?

Sınavlar 100 puan üzerinden ölçülür. Bir dersin ara sınav ve dönem sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı (0) sıfırdır.

(2)Ara sınav puan ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların toplamının yapılmış olan ara sınav sayısına bölünmesi ile belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir.

(3) Ham başarı puanı; dönem veya yıl sonu sınav puanının % 60’ına, ara sınavların puan ortalamasının  %  40’ının  eklenmesi  ile  hesaplanır.  Bu  oranların  hesabında  kesirler  aynen korunur, ancak ham başarı puanının hesabında buçuklu sayılar tam sayıya tamamlanır.

(4) Ham başarı notları, birimlerin yaptıkları tercihe göre, esasları Senato tarafından belirlenen bağıl not dönüşüm yöntemlerinden biri kullanılarak veya yine birimler tarafından belirlenen mutlak not dönüşüm tabloları aracılığıyla belirlenir.

 (5)  Üniversitede  kullanılan  4’lük  sistem  başarı  notları  ve  katsayıları  aşağıdaki  tabloda gösterilmiştir:

 

Başarı Notu Katsayı    Başarı Derecesi

AA

4.00

Mükemmel

 

BA

3.50

Pekiyi

 

BB

3.00

İyi

 

CB

2.50

Orta

 

CC

2.00

Yeterli

 

DC

1.50

Kalır

 

DD

1.00

Kalır

 

FD

0.50

Kalır

 

FF

0.00

Kalır

 

(6) Bir dersten başarılı olmak için başarı notunun en az CC veya daha yukarı olması gerekir.

(Erciyes Üniversitesi Ön Lisans Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 19)

-Çift anadal ile yan dal eğitim almanın şartları nelerdir?

Bknz : Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik.

-Çift anadal ile yan dalın farkları ve avantajları nelerdir?

Çift anadal da 2. bir diploma düzenlenir iken yan dal da sadece aldığı fark dersleri gösterir transkript düzenlenmektedir.

-Çift anadal programı’ndan mezun oldum. Ancak anadal programından mezun olamadım. ÇAP’ a ait diploma alınabilir miyim?

Çift anadal programlarında öğrenciye anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden çift  anadal  ikinci  lisans  programının  diploması  verilmez.  Anadal  lisans  programından  mezuniyet hakkını  elde  eden  öğrenci,  çift  anadal  ikinci  lisans  programını  bitiremese  bile  anadal  lisans programına ait lisans diplomasını alabilir. Çift anadal programlarına ait diplomalar, programların ait olduğu birimlerin onayı ile verilebilir.  

-Daha  önceden  bir  yükseköğretim  kurumunda  kayıtlı  olduğumda  başarılı  olduğum ders/derslerden ya da yaz okulu, özel öğrenci, farabi erasmus vs değişim programlarından almış olduğum derslerden nasıl muaf olabilirim?

Herhangi  bir  yükseköğretim  kurumunda  okuduğu  derslerden  muaf  tutulmak  isteyen öğrenciler,  kayıt  yaptırdıkları  yarıyılın  ilk  iki  haftası  içinde  başvurmaları  hâlinde,  ilgili yönetim kurulu kararıyla bu derslerden muaf tutulabilir. Öğrencinin muaf olduğu dersler dikkate alınarak hangi yarıyıla intibaklarının yapılacağına ilgili yönetim kurulu karar verir.

Birimler muafiyet ve intibak usul ve esaslarını belirleyebilirler. (Erciyes Üniversitesi Ön Lisans Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 14-6) 

Öğrenci transkripti ile öğrenci işleri merkezine başvuruda bulunur. Sonrasında öbisis ten derslerini seçer ve ders içerikleri (onaylı) ile birlikte bölüm intibak komisyonuna teslim eder bölüm intibak komisyonunun onayından sonra intibak işlemi gerçekleşmiş olur.

-Danışman kimdir? Ne iş yapar?

Öğrencilerin  eğitim-öğretim,  kişisel  ve  yönetimle  ilgili  sorunlarının  çözümüne  yardımcı olmak  ve  öğrencileri  yönlendirmek  üzere,  öğretim  yılı  başlamadan  önce  ilgili  birim başkanlıklarının önerisi ve ilgili yönetim kurullarının kararıyla öğretim elemanları arasından akademik  danışmanlar  görevlendirilir.  Akademik  danışmanlar,  sorumluluklarına  verilen öğrencilerin  kayıt  yeniletme,  ders  seçme  ve  mezuniyet  gibi  işlemler  yanında  diğer sorunlarının çözümüne de yardımcı olmak üzere öğrenim süresi boyunca haftada iki saat zaman ayırırlar.

Danışmanların görev ve sorumluluklarına ilişkin esaslar, ilgili birimlerce belirlenir. (Erciyes Üniversitesi Ön Lisans Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 12)  

-Danışmanım atandı ancak danışmanım mazereti nedeni ile bir/birden fazla dönem görevine gelemeyecek ise danışman olarak kiminle görüşebilirim?

Geçici  değişiklikler  dışında  danışman  veya  öğrencinin  değişiklik  isteği,  bölüm/program başkanının görüşüyle birim yöneticisi tarafından karara bağlanır. 

-Ders kaydımı ne zaman yapmalıyım ?

Her  dönem  ders  kayıt  haftası  içerisinde  öncelikli  olarak  önceki  yıllardan  alıp  kaldığınız dersleri almanız kaydı ile ders seçiminizi öbisis üzerinden yapıp danışman hocanızın onayına sunmanız gerekmektedir. (Danışman onayından geçip geçmediğini mutlaka kontrol ediniz, danışmanın onayı olmadan derslere devam edemezsiniz.)

-Ders seçerken nelere dikkat etmeliyim? Bir önceki dönemden dersim var iken üstten ders alabilir miyim?

(1) Öğrenciler, kayıt yeniletme süresi içinde internet aracılığıyla alacakları dersleri belirlerler.

Kayıt yenileme işlemi danışmanın onayından sonra kesinleşir.

(2) Kayıt yenileme süresi içinde; birinci yıl öğrencileri açılan tüm dersleri, diğer öğrenciler ise

öncelikle başarısız oldukları ve daha önce almaları gerekip de alamadıkları dersleri almak zorundadırlar. Öğrenciler, azamî ders yükü sınırı içinde kalmak şartıyla aldıkları dersleri, kayıt yenileme süresi içinde değiştirebilir, sildirebilir veya yeni ders alabilirler.

(3) Eğitim-öğretim planlarından kaldırılan derslerden başarısız olan öğrenciler, bu derslerin yerine konulan dersleri alırlar, yerine konulan ders yoksa bu derslerden sorumlu tutulmazlar, ancak mezun olabilmeleri için gerekli toplam krediyi tamamlamak üzere başka ders alırlar.

(4) Öğrenciler, ilgili yönetim kurulu kararıyla Üniversitenin diğer birimlerinden veya diğer yükseköğretim kurumlarından da ders alabilirler.

(5) Öğrenciler,  sadece  kaydoldukları  derslere  devam  ederler  ve  bu  derslerin  sınavlarına girerler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir.

(6) Herhangi  bir  yükseköğretim  kurumunda  okuduğu  derslerden  muaf  tutulmak  isteyen öğrenciler,  kayıt  yaptırdıkları  yarıyılın  ilk  iki  haftası  içinde  başvurmaları  hâlinde,  ilgili yönetim kurulu kararıyla bu derslerden muaf tutulabilir. Öğrencinin muaf olduğu dersler dikkate alınarak hangi yarıyıla intibaklarının yapılacağına ilgili yönetim kurulu karar verir. Birimler muafiyet ve intibak usul ve esaslarını belirleyebilirler.

(7) (Değişik: RG-04/03/2013-28577)    Bir öğrencinin her dönemde alabileceği haftalık azami ders saati birimlerce tespit edilir ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer. Azami ders saatini belirtmeyen birimlerin haftalık azami ders saati kırk saat kabul edilir. Aynı şekilde değişim programları  kapsamında  diğer  yükseköğretim  kurumlarına  giden  öğrencilerin  gittikleri üniversitelerde aldıkları derslerle kendi birimlerinde aldıkları derslerin toplamı da kırk saati geçemez. Azami ders saatlerine; zorunlu ve seçmeli dersler ile ders niteliğinde olan yıl içi projeleri, bitirme ödevi, bitirme tezi ve benzeri haftalık ders programında yer alan bütün dersler dâhildir.

(8) (Değişik: RG-28/08/2013-28749)  Birinci sınıf öğrencileri ile genel not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrenciler üst dönemlerden ders alamazlar. Genel not ortalaması 2.00’ın üstünde olan ve  alttan dersi olmayan öğrencilerle alttan dersi olduğu halde  genel  not  ortalaması 2.50’nin üstünde olan öğrenciler en fazla iki üst dönemden olmak kaydıyla, her dönemde azami ders yükünü dolduracak ölçüde ders alabilirler. Genel not ortalaması 1.00-1.99 arasında olan  öğrenciler,  azami  ders  yükünün  en  fazla  %75’i  kadar  ders  alabilirler.  Genel  not ortalaması 1.00’ın altında olan öğrenciler ise, azami ders yükünün en fazla %50’si kadar ders alabilirler. Sınıf geçme sistemi uygulayan birimlerle Senato kararı ile yıl esasına göre eğitim öğretim  yapmasına  karar  verilen  birimler,  bu  maddenin  kendi  birimlerinde  uygulanıp uygulanmayacağını,  uygulanacaksa  uygulama  şeklini  ilgili  kurul  kararı  ile  belirtmek zorundadır.

(9) Aynı anda yan dal veya çift anadal programına devam eden öğrencilerin haftalık toplam ders saati 40 saati geçemez.

(10) Gerektiğinde bölümün isteği, ilgili yönetim kurulunun teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile bazı dersler her iki dönemde de açılabilir. Bulunduğu dönemden farklı bir dönemde açılan dersler de açıldığı dönemin ders yüküne dahildir.

(11) Yurt  içi  ve  yurt  dışı  öğrenci  değişim  programları  kapsamında  yurtiçi  ve  yurtdışı üniversitelere gönderilen öğrencilere ilişkin esaslar ilgili bölümün görüşü üzerine yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(12) (Değişik: RG-04/03/2013-28577)  Öğrencilerin değişim programlarından aldığı derslerin, kredileri de gözönünde bulundurularak Üniversiteden almak zorunda oldukları derslerden hangisinin karşılığı olarak sayılacağına birim yönetim kurullarınca karar verilir. Ayrıca yurt dışında alınan ve başarılı olunan ders/dersler kredi karşılığı ile birlikte yurt dışındaki orijinal isim ve kodları ile transkriptlerde yer alır. (Erciyes Üniversitesi Ön Lisans Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 14)

- Ders kayıt işlemimi süresi içerisinde yapamadım nereye başvurmalıyım?

 Ders kaydı, akademik takvimde belirtilen kayıt süresi içinde yapılır. Bu süre haricinde ders kaydı yapılmaz ve öğrenci öğrencilik hakkından yararlanamaz.. Ders kaydı yaptırılmayan dönem öğretim süresine dahildir.

-Derslerde birden fazla grup/şube açılabilir mi? Grubumu değiştirebilir miyim?

Bir ders için birim yönetim kurulu kararı ile birden fazla grup/şube oluşturulabilir. Ancak birden fazla grup/şube oluşturulduğunda, bu gruplardaki/şubelerdeki ortalama öğrenci sayısı Üniversitemiz 13/09/2012 tarihli 14 nolu toplantıda alınan karar gereği teorik derslerde 80, uygulamalı derslerde 40, seçmeli derslerde 20 ve proje derslerinde 10 dan az olamaz. Ancak derslerin belirtilen grup sayılarından az olması durumunda, birimlerin gerekçeli  ykk nın, Üniversitemiz YKK onayı ile belirlenmesi gerekmektedir.

Grup değişiklik talebinizi akademik takvimde belirtilen ders ekle sil haftası içerisinde bölüm başkanlığınıza  bildiriniz  bölüm  başkanlığınız  grup  değişikliği  talebinizi  onaylar  ise  grup değişikliği  gerçekleştirilebilir.  Öğrencinin  sözlü  ya  da  yazılı  talebine  istinaden  grup değişikliği yapılmamaktadır.

-Ders açılmasında öğrenci sayısı olarak herhangi bir kriter var mıdır?

Zorunlu derslerin açılması için öğrenci sayısı dikkate alınmaz. Seçimlik derslere kaydolan öğrenci sayısının on kişiden az olması halinde birim yönetim kurulu bu dersin açılmamasına karar  verebilir.  Dersin,  kaydolan  öğrenci  sayısının  yetersizliği  veya  başka  nedenlerle açılmaması durumunda; ders ekleme çıkarma dönemini izleyen hafta içinde kaydı iptal edilen öğrencilerin açık bulunan seçimlik derslere kaydı, öğrenci danışmanının önerisi ile birim yönetim kurulu tarafından yapılır.  

-Ders başarı durumum neye göre belirlenmektedir? Devamsızlık hakkım ne kadardır?

Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğunun sınırı, teorik derslerde en az % 70, uygulamalı derslerde ise en az %80’dir. Bu şartları yerine getiremeyen  öğrenciler  dönem  veya  yıl  sonu  sınavlarına  giremezler.  Öğrencilerin  devam durumları, ders sorumlularınca izlenir. Öğrencilerin alacakları sağlık raporları, derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz. Bir dersin devamını alıp da başarısız olan öğrencilerin, dersi tekrarlamaları durumunda yeniden devam şartı aranmaz, ancak uygulamalı derslerden başarısız olan öğrencilerden yeniden devam şartı aranabilir. (Erciyes Üniversitesi Ön Lisans Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 15)

-Ders içeriklerine nasıl ulaşabilirim?

Üniversitemiz  web  ana  sayfasından  akademik/  ders  bilgi  paketi  sekmelerini  kullanarak istediğiniz  dersin  güncel  ders  içeriklerine  ulaşabilirsiniz.  Ders  içeriklerini  okulunuza onaylatabilirsiniz…

-Ders programları ve ders içerikleri ile ilgili sorunlarımı nerede çözebilirim?

Ders programı ve ders içerikleri ile ilgili sorunlarınız için bölüm başkanlığınız ile görüşünüz.

-Diploma Eki (Diploma Supplement-DS) ne demektir? Ne işe yarar?

Diploma Eki-DE (Diploma Supplement-DS): Uluslararası şeffaflığı, akademik ve mesleki yeterliklerin tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES  tarafından  geliştirilen  bir  model  çerçevesinde  bir  yükseköğretim programından mezun olanların diplomalarına ek olarak verilen ve mezun olunan programın niteliği, düzeyi, içeriği ve kapsamı hakkında bilgi veren belgedir.

-Diplomamı ya da geçici mezuniyet belgemin aslını kaybettim ne yapmam gerekir?

Diplomasını  kayıp  eden  öğrencilerimizin  dilekçe,  kimlik  fotokopisi,  kayıp  ilanı  ve  halk bankası üniversite şubesinin üniversitemize ait 18 nolu hesabına 100 tl yatırıp dekont ile öğrenci  işleri  merkezine  başvuruda  bulunmaları  gerekmektedir.  (Daha  önceden  geçici mezuniyet belgesini almış ve geçici mezuniyet belgesini kaybetmiş öğrencilerimizin sadece kayıp ilan vermeleri yeterli olacaktır. )

-Disiplin cezası alanlar hangi haklardan mahrum olurlar?

Disiplin cezası alan öğrencilerimiz cezalı oldukları süre içerisinde öğrencilik haklarından yararlanamazlar,  ceza  öğrenci  kartına  işlenir,  Yüksek  Öğrenim  Kurumu’na  bildirilir. www.yok.gov.tr web sayfasından Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ ne bakınız.

-Eğitmen ne zaman belirlenmeli?

Eğitmenler eğitim öğretim dönemi başlamadan önce belirlenmeli ve öğrenci işleri merkezine bildirilmelidir.

-Eğitmenleri kim belirlemeli kim atamalı ?

Eğitmenler ilgili birim tarafından belirlenir, öğrenci işleri merkezi tarafından eğitmen ataması yapılır.

-Erasmus Farabi Özel Öğrenci vs ile giden öğrenciler ders kayıtları ve ders seçimi ne zaman yaptırmalı ? Harcını nereye yatırmalı ?

Erasmus-Farabi ile giden öğrenciler varsa harcını kayıtlı olduğu üniversiteye yatırır. yatırır, ders  kaydı  yapmaz  ancak  dönüşte  öğrenci  işleri  merkezinde  intibak  işlemlerini  yaptırır, intibak işleminin sonuçlanmasını takip eder.

-Geçici kayıttaki, misafir veya aday öğrencilere öğrenci belgesi verilebilir mi?

Misafir  ve  aday  öğrencilere  sadece  geçici  kimlik  belgesi  verilir,  öğrencilik  haklarından yararlanamayacakları için öğrenci belgesi verilemez…

-Kanunlar&Yönetmeliklerle ilgili bilgileri nereden alabilirim?

Üniversitemizin  “www.erciyes.edu.tr”  web  adresinden  “Öğrenci  Rehberi”  başlığı  altında bulunan sekmelerden üniversitemize ait yönetmelik ve yönergelere ulaşabilirsiniz.

-Katkı  Payımı/Öğrenim  Ücretini  sehven  fazla  ödedim.  Ödediğim  fazla  miktarı  geri alabilir miyim?

Katkı Payını/Öğrenim Ücretini sehven fazla ödeyen öğrencinnin dekont (ödeme belgesi) ve dilekçe  ile  Rektörlük  binası  zemin  katta  bulunan  genel  evrak  birimine  müracaat  etmesi halinde  iade  işlemi  gerçekleştirilir.(öbisiste  bulunan  iban  numarasına  iade  işlemi gerçekleştirilir)

Ayrıca katkı payı/ öğrenim ücretini yatırıp ders kayıt işlemini gerçekleştirmeyen öğrencilerin öbisiste bulunan iban numaralarına iade işlemleri gerçekleştirilir.

-Kaydı silinmeyen ya da mezun olmayan öğrenci lise diplomasını alabilir mi?

Lise  diplomasını  almak  isteyen  öğrencilerimizin  öğrenci  işleri  merkezine  başvurmaları halinde, lise diplomasinin aslını öğrenciye verilir.

-Kayıt dondurma nedir? Hangi durumlarda kayıt dondurulabilirim? (Mazeretler ve izinli sayılma)

(1) Kayıt  yenileme,  derse  devam  ve  sınavlara  girme  şartlarından  birini,  Yükseköğretim Kurulunca belirtilen haklı ve geçerli bir sebeple yerine getiremeyen öğrencilerin hakları saklı tutulur  ve  kaybettikleri  süre  2547  sayılı  Kanundaki  azami  öğrenim  süresinden  sayılmaz. Öğrencilerin kayıtları,  belgeleyecekleri önemli ve haklı sebeplerinin bulunması hâlinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile azami bir yıla kadar dondurulabilir ve bu süre azami öğrenim süresine  eklenir.  Kayıt  dondurma  başvurularının  dönemin  başlangıcından  itibaren  bir  ay içinde yapılması gerekir.

(2) Türkiye’yi  veya  Üniversiteyi  temsil  amacıyla  bilimsel,  sosyal,  kültürel  ve  sportif faaliyetlere ve yarışmalara katılan öğrenciler yönetim kurulunca derslerden ve ara sınavlardan izinli sayılır ve bu süreler devamsızlık olarak değerlendirilmez.

(3) Öğrencilere, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak burslu veya burssuz yurt içi / yurt dışı eğitim, staj, araştırma, bilgi-görgü artırma gibi imkânların doğması halinde; ilgili yönetim kurulu kararı ile her seferinde en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. Ancak bu izin süresi azami  öğrenim  süresine  dahildir  ve  bu  konudaki  başvuruların,  kayıt  yenileme  süresinin sonuna kadar yapılması gerekir. Bu haklardan yararlanmak isteyen öğrenciler, her defasında öğrenim  harcını  yatırmak  ve  kayıt  yenilemek  zorundadır.  Bu  imkânlardan  yararlanan öğrencilerin  elde  edecekleri  eğitim-öğretim  kazanımları,  ilgili  mevzuat  hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

(4) Nörolojik ve psikiyatrik rahatsızlıklar nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrenciler, yeni bir sağlık raporu getirdikleri taktirde öğrenimlerine kaldıkları yerden  devam  ederler  ve  rapor  süreleri  azami  öğrenim  süresinden  sayılmaz. (Erciyes Üniversitesi Ön Lisans Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 18)

(  Başvurular süresi içerisinde Üniversitemiz Rektörlük binası zemin katta bulunan genel evrak birimine yapılacaktır, dilekçe ve geçerli mazeret belgelenecektir.)

-Kayıt donduran öğrencilerin yapamayacakları işlemler?,

Kayıt  donduran  öğrenciler  kayıtlarının  dondurulduğu  süre  zarfında  hiçbir  öğrencilik hakkından yararlanamazlar.

 -Kimlik  kartının  kaybolması  veya  çalınması  durumunda  yapılması  gereken  işlemler nelerdir?

Gazeteye öğrenci kimliğinin kaybedildiğine dair kayıp ilanı verilir. Kayıp ilanının yer aldığı gazete küpürü ve dilekçe Rektörlük binası zemin katta bulunan genel evrak birimine teslim edilir. Üniversitemizce basılan kimlikler öğrencilere teslim edilir.

-Lisans programında kayıtlı öğrenciyim. Ancak lisansımı tamamlayamayacağım. Önlisans diploması alınabilir miyim?

Bir  lisans  programını  tamamlamayan  veya  tamamlayamayan  öğrencilerden;  ilgili  lisans programının birimlere göre değişiklik gösteren yarıyıllarının bütün derslerinden başarılı olan öğrencilere, başvurmaları halinde önlisans diploması verilir. Önlisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Önlisans diploması almayla ilgili olarak; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.  

(Başvurular  Üniversitemiz  Rektörlük  binası  zemin  katta  bulunan  genel  evrak  birimine yapılacaktır.)

-Mezun oldum diplomamı nasıl ve ne zaman alabilirim?

Tüm  derslerini  tamamlamış  ve  mezun  aşamasına  gelmiş  (öbisis  te  okuyor  olarak görülecektir.) öğrenci listeleri her hafta haftanın ilk günü okullara gönderilir. Okullardan gelen  ykk  doğrultusunda  öğrenci  mezun  edilir.  (öbisis  te  mezun  olarak  görülecektir.) Diplomalar yaklaşık 2-5 gün içerisinde hazır edilmektedir. Diploması hazır olan öğrencilerin öğrenci  kimlik  kartları  ile  birlikte  öğrenci  işleri  merkezine  başvuruda  bulunmaları gerekmektedir. Kimlik kartı olmayan öğrenciye diploması teslim edilmez. Kimlik kartı kayıp olan öğrencilerimizin basın ilan kurumuna kayıp ilanı vermeleri ve kayıp ilanı ile birlikte merkezimize başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Diplomalar şahsın kendisine ya da noter vekaleti ile üçüncü şahıslara verilir.

-Not ve devam onayı hangi hallerde geri alınır ne zaman alınmamalı kim yetkili? Hangi durumlarda alınmamalı?

Ders onayları ilgili birimin yönetim kurul kararına istinaden öğrenci işleri merkezi personeli tarafından geri alınabilir, devam onayı ilgili birimin yazılı talebi doğrultusunda geri alınabilir. Ancak bir önceki döneme ait değişiklik talepleri dikkate alınmaz.

-Onur ve yüksek onur öğrencisi olabilmem için kriter nedir? Onur ve yüksek onur öğrencisi olup olmadığımı nasıl/nereden öğrenebilirim?

Kayıt yaptırdığı tüm dersleri geçmiş olmak şartıyla, genel ve dönem ortalaması 2.00 olan öğrenciler  başarılı  sayılırlar.  Öğrencinin  başarı  sıralaması  genel  not  ortalamasına  göre hesaplanır. Bu öğrencilerden bir dönem sonunda en az normal ders yükü ile o dönemin not ortalaması 3.00-3.49 arasında olanlar dönem onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar ise üstün onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her dönem sonunda ilan edilir. (Erciyes Üniversitesi Ön Lisans Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 22)

-Öğrenci belgesi almayı hangi durumlar engeller?

İlgili dönemde ders kaydını yaptırmayan, azami öğrenim süresini aşan öğrencilere öğrenci belgesi düzenlenemez, öğrencilik haklarından yararlanamazlar, ancak öğrenim durum belgesi verilebilir.

-Öğrenci Bilgi Sistemini (Otomasyonunu) nasıl kullanabilirim?

Öğrenci Bilgi Sistemi ekranından kendi adınıza oluşturacağınız kullanıcı adınız ve şifrenizle bilgilerinize  erişebilirsiniz.  Sorun  yaşanması  durumunda  öbisis  kullanım  klavuzunu inceleyiniz.

-Öğrencinin mezun olabilmesi için mezuniyet derecesi ne olmalıdır?

Genel Akademik Not Ortalaması en az 4,00 üzerinden 2,00 olmalıdır.

-Öğrenim kredisi ve burslarla ilgili bilgileri nereden alabilirim? Nereye başvurabilirim?

Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne ait www.kyk.gov.tr web sitesinden  ilgili  yönetmelikleri  ve  duyuruları  takip  edebilir  siniz.  Ayrıca  Üniversitemize ayrılan kontenjanlar okulunuz ilan panosunda ilan edilir ve başvurular ilgili birime yapılır.

-Sınava katılamadım ve mazeretim var ne yapmam gerekir?*

Haklı ve geçerli sebeplerle ara sınava giremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurulunca mazeret sınavı hakkı tanınır. Ara sınavların dışındaki sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınmaz. Mazeret sınavından yararlanmak isteyen öğrencilerin ders dönemi bitmeden ve  mazeretin sona ermesinden itibaren en geç yedi gün içinde ilgili birime başvurmaları gerekir. Mazeret sınavı hakkı, aynı ders için birden fazla kullanılamaz. Mazeret sınavları ilgili dönem içinde yapılır. (Erciyes Üniversitesi Ön Lisans Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 16-ç)

Öğrenciler mazeretli oldukları günler içinde yapılan sınavlara katılamazlar. Mazeretli olup da sınavlara katılan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır

-Sınav sonuçlarına itiraz nasıl olur?

Öğrenciler,  başarı  notlarına  itiraz  edemezler,  ancak  ara  sınavlar  ve  dönem  sonu  sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. Öğrenciler, itirazlarını notların öğrenci bilgi sistemindeki kesin onay/ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde ilgili dekanlığa yazılı olarak yapabilirler. İtiraz, ilgili  öğretim  elemanı  tarafından  incelendikten  sonra,  anabilim  dalı  başkanı  veya  bölüm başkanı  tarafından  incelenir.  Sonuç,  ilgili  yönetim  kurulunda  karara  bağlanır.  İtirazın incelenmesi ve değerlendirilmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır. (Erciyes  Üniversitesi  Ön  Lisans  Lisans  Eğitim  Öğretim  Yönetmeliği

Madde 20)

 -Tek ders sınavına girme koşulu nedir?

Bütünleme  sınavlarından  sonra  devamını  almış  olmak  kaydıyla  dönemine  bakılmaksızın mezun olabilmek için ders hükmünde olmayan bitirme ödevi, bitirme tezi, staj ve hazırlık sınıfı hariç tek dersi kalan öğrencilere tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavında ara sınav notu dikkate alınmaz. Tek ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, sadece tek ders sınav  notuna  göre  belirlenir. (Erciyes  Üniversitesi  Ön  Lisans  Lisans  Eğitim  Öğretim Yönetmeliği Madde 16-g)

-Tek ders sınavına nasıl başvurabilirim?

Mezun  olabilmek  için ‘’  TEK  DERS’’ i  kalıp  (devamını  almış  olmak  şartı  ile)  tek  ders sınavına girecek öğrencilerimizin işlemleri ÖBİSİS üzerinden yapılacaktır.

Öğrencilerimiz bütün notları açıklandıktan sonra ÖBİSİS üzerinden sınav tarihine       en geç 1 gün kalana kadar ‘’ tek ders sınavına girmek istiyorum’’ butonunu işaretlemek sureti ile tek ders sınavına girebileceklerdir. (    Uzaktan eğitim ile verilen dersler için bu süre 7 (YEDİ) gündür ).

Okullara tek derse girmek istiyorum talebi ile dilekçe verilmesine gerek yoktur. (Problem yaşayan öğrencilerimizin çözüm için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.)

-Transkriptimi nasıl alırım?

Okuyan öğrencilerimiz hem öğrenci belgelerine hem transkriptlerine, ayrılan öğrencilerimiz ise transkriptlerine öbisis üzerinden erişim sağlayıp e imzalı çıktılarını alabilmektedirler.

-Üstten ders almanın avantaj veya dezavantajları nelerdir?

Üstten ders  alan öğrencinin erken mezun olma avantajının  yanında üstten aldığı  dersten kaynaklı %10 a girememe riski bulunmaktadır.

-Yabancı dil dersi muafiyet sınavı?

Eğitim dili Türkçe olan programlarımızı kazanan öğrenciler için Yabancı Dil Ders Muafiyet Sınavı  akademik  takvimde  belirtilen  tarihte  Yabancı  Diller  Yüksekokulu  Müdürlüğü tarafından yapılır. Sınavın yeri ve saati Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından öğrencilere  duyurulur.  Bu  sınavdan  geçer  not  alan  öğrenciler  ortak  zorunlu  yabancı  dil dersinden muaf olurlar ve alınan notlar ERÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 21. Maddesine göre harfli nota çevrilir.

-Yatay geçiş işlemini nasıl gerçekleştirebilirim?

İki türlü yatay geçiş imkanı mevcuttur. 1- Genel Akademik Ortalamaya göre 2- Merkezi Yerleştirme Puanına göre. Yatay geçişe ilişkin şartlar her yıl ocak ve temmuz ayı içerisinde web sayfamızda ilan edilir.

Not: Yüksek Öğretim Kurulu’nun 12.01.2015 tarihli 1355 sayılı yazısında, bahar yarıyılında merkezi yerleştirme puanına göre (ek madde 1) yatay geçişle öğrenci alınıp alınmayacağı hususunun üniversite yönetim kurulları tarafından karara bağlanması gerektiği belirtmiş olup, Üniversitemizin  23.01.2015  tarihli  senato kararına  istinaden bahar  yarıyılında Üniversitemize merkezi yerleştirme puanı ile öğrenci kabulü yapılmamaktadır. Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş başvuruları Ağustos ayı içerisinde olup başvurular her yıl Ağustos ayının 30’una kadar alınmakta, değerlendirme sonuçları en son Eylül ayının 15’ine kadar açıklanmaktadır.   

-Yaz okulu var mı? Hangi dersler açılacak?

Üniversitemiz bünyesinde  yaz okulunda açılacak olan derslere ilişkin duyurumuz her  yıl haziran ayının ilk haftasında web sayfamızda ilan edilmektedir.

-Yurt dışından öğrenci kabulü

Yurt  dışından  öğrenci  kabulüne  ilişkin  duyurumuz  her  yıl  haziran  ayı  içerisinde  web sayfamızda  ilan  edilmektedir.  İlgili  yönergeye  Üniversitemiz  web  sayfamızdan  ulaşabilir siniz. (Öğrenci Rehberi / yönergeler)

-% 10’a nasıl girebilirim ?

Azami öğrenim sürenizi doldurmamış olmanız ve bir önceki dönemde almanız gereken bütün dersleri almış ve başarmış olmanız şartı ile bölümünüzde / programınızda kayıtlı öğrenciler arasında ilk % 10 a girme şartı aranmaktadır.

Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

(Erciyes Üniversitesi Ön Lisans Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 28-3)

 

Adres : Erciyes Üniversitesi Merkez Kampüs
Telefon : 0-352-207-6666,43500 0-352-438-0664
Faks : 0-352-438-0665
Öğrenci İşleri : 0-352-207-6666,10500
E-Posta : ubfkayseri.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu